МЭДЭЭ

2015-12-14
Эрдэнэ Баян Хөндийн Страйкер бүсийн гүнийг 9.9 г/т алттай 15 метрээр, суналыг 16 г/т алттай 12 метрээр тэллээ

2015-12-09
Эрдэнэ нь Баян Хөндий төслийн талбайд өндөр агуулгатай, алт агуулагч хэд хэдэн структурыг илрүүлэв

2015-11-16
Эрдэнэ Төслийн явц болон Улирлын санхүүгийн үр дүнг танилцуулав

2015-11-10
Эрдэнэ хаалттай хөрөнгө оруулалтыг амжилттай татан төвлөрүүллээ

2015-11-09
Эрдэнэ Баян Хөндий алтны хайгуулын талбайд анхны өрөмдлөгийн ажлыг эхлүүллээ

2015-11-03
Эрдэнэ варрантын хугацааг гурван сараар сунгахаа мэдэгдэв

2015-10-20
Эрдэнэ Баян Хөндий алтны төсөл дээр өрөмдлөгийн ажил эхлүүлэхтэй холбоотойгоор хаалттай хөрөнгө оруулалт татахаа зарлав

2015-10-15
Эрдэнэ компани Алтан Нарын Нээлтийн бүсэд 9.2 г/т алттай дүйцэх 9 метр зэрэг алт-полиметаллын өндөр агуулга бүхий олон интервал илрүүлснээ мэдэгдлээ.

2015-10-05
Эрдэнэ Монгол Улсын баруун өмнөд хэсэгт өндөр агуулга бүхий алтны илрлийг олж нээлээ

2015-09-29
Эрдэнэ компани Хойд Холбоо бүсэд 5.3 г/т алттай дүйцэх агуулга бүхий 12 метрийг өрөмдөн илрүүлсэн ба 200 метрийн урттай, талбай тэлэх суваг малталтын ажил хийн 2.5 г/т алттай дүйцэх агуулга бүхий 28 метрийг илрүүлэв.

2015-09-16
Эрдэнийн Алтан Нар төсөл нь металлургийн судалгаагаар металл авалт 88%-тай байна; Мөн РангиПинкокМинарко (RPM)-аар хараат бус, төслийн Стратегийн боломжийг үнэлэх судалгааны ажил хийлгэхээр боллоо

2015-08-13
Эрдэнэ металлын хайгуулын төслүүдийнхээ шинэчлэсэн мэдээг гаргалаа; Мөн Алтан Нар алт-полиметаллын төсөл дээр өрөмдлөгийн ажлыг эхлүүллээ

2015-07-15
Эрдэнэ болон Тиан По компаниуд Опционы гэрээндээ өөрчлөлт орууллаа; Хөвийн Хар зэсийн порфирийн төсөл дээр өрөмдлөгийн ажлыг эхлүүлнэ

2015-07-06
Эрдэнэ Лэйтон Крофтыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнээр томилов

2015-06-12
Эрдэнэ нийт 1.5 сая долларын хаалттай хөрөнгө оруулалтын хоёрдугаар шатыг хаав

2015-06-09
Эрдэнэ Жилийн ерөнхий хурлын онцлох сэдэв болон Төслийн явцын талаар мэдээлэл хийлээ

2015-06-04
Эрдэнийн хаалттай хөрөнгө оруулалтын хэмжээ захиалгаас давав; 1.15 сая долларын эхний шатны санхүүжилтийг хаан, санхүүжилтийн хэмжээг 1.5 сая доллар болгон нэмэгдүүлэв

2015-05-21
Эрдэнэ хаалттай санхүүжилт татахаа зараллаа. Мөн Оюу Толгойн гэрээний ач холбогдлын талаар мэдээллээ

2015-04-27
Эрдэнэ хаалттай санхүүжилтийг хааж, Монгол дахь стратегийн түншлэлийг бэхжүүлэв

2015-04-01
Эрдэнэ жилийн эцсийн санхүүгийн үр дүн, Төслийн явцын талаар мэдээлэв

2015-03-31
Эрдэнэ Алтан Нар алт-полиметаллын төслийн нөөцийн анхны тооцоог мэдээллэв

2015-02-12
Эрдэнэ компани Зуун Мод молибдени-зэсийн төслийн хувийг бэлэн мөнгө болон хувьцаагаар дамжуулан эзэмших гэрээг Тиан По Ресурзис Лтд. компанитай байгуулав

2015-02-09
Эрдэнэ Алтан Нар төсөл дээр газрын гадаргаас 35 метрийн гүнд 5.1 г/т алтны агуулга бүхий 30 метр болон алт-полиметаллын өндөр агуулга бүхий олон бүсийг огтоллоо

2015-01-12
Эрдэнэ Алтан Нар төсөлд 7.1 г/т алттай дүйцэх агуулгатай 7 метр болон 2.5 г/т алттай дүйцэх агуулгатай 51 метрийг өрөмдөн илрүүллээ


© 2021 Erdene Resource Development Corp.
All rights reserved.
Website by Adnet