МЭДЭЭ

2016-12-19
Эрдэнэ компани Алтан нар төслийн талбайд 9.3 г/т алтны агуулга бүхий 110 метрийг огтоллоо

2016-11-28
Эрдэнэ 29 г/т алттай 12 метрийг агуулсан 6.3 г/т алтны агуулга бүхий 65 метрийг илрүүллээ.Энэ нь одоогоор мэдэгдэж буй хамгийн баян хүдэржилт бөгөөд алтны өндөр агуулгатай бүсүүдийг үргэлжлүүлэн тэлсээр байна

2016-11-17
Эрдэнэ нь 2.1 г/т алтны агуулга бүхий 56 метрийг илрүүлэн Баян Хөндий дэх хүдэржилтийг үргэлжлүүлэн бататгасаар байна; 4 дүгээр улирлын талбай тэлэх өрөмдлөгийн ажлын төлөвлөгөөнд өөрчлөлт орууллаа

2016-11-15
Эрдэнэ нь Компанийн талаар мэдээлэл хийж, варрантын төлбөрт 1.08 сая доллар хүлээн авснаа мэдэгдлээ

2016-10-18
Эрдэнэ компани Баян Хөндийд талбай тэлэх цооногийг 170 метрийн зайд өрөмдөн 2.0 г/т алттай 68 метр, Страйкер бүсэд 6.8 г/т алттай 31 метрийг тус тус огтолжээ

2016-10-04
Эрдэнэ компани Баян Хөндийд газрын гадаргаас эхлэх 2.0 г/т алттай 116 метр интервалд байх 7.5 г/т алттай 24 метрийг огтолжээ; 4 дүгээр улиралд хийгдэх өрөмдлөгийн ажлын хэмжээг ихэсгэв

2016-09-06
Эрдэнэ нь Монгол Улсын баруун өмнөд хэсэгт байх, 100 хувь өөрийн эзэмшлийн, өндөр агуулга бүхий алтны төслүүд дээр 3-4 дүгээр улирлын өрөмдлөгийн ажлыг эхлүүллээ

2016-08-23
Эрдэнэ Монгол Улс дахь алтны төслүүдийнхээ талаар шинэчлэсэн мэдээг гаргалаа

2016-06-22
Эрдэнэ нь Баян Хөндий төслийн талбайд газрын гадаргаас эхлэх 14.3 г/т алтны агуулга бүхий 8.3 метрийг огтолон дөт гүний, өндөр агуулга бүхий алтны хүдэржилтийг үргэлжлүүлэн илрүүлсээр байна.

2016-06-16
Эрдэнэ Жилийн Ерөнхий Хурлын (AGM) онцлох асуудлуудыг танилцууллаа

2016-06-14
Эрдэнэ Баян Хөндий дэх алтны хүдэржилттэй бүсийн гүнийг 2 г/т алттай 26 метрийг агуулсан 1.0 г/т алттай 66 метрээр тэллээ. Мөн суваг малталтын ажлаар газрын гадаргад 2.1 г/т алттай 37 метрийг илрүүллээ

2016-06-13
Эрдэнэ Жилийн Ерөнхий Хурлын вэбкаст (webcast)-ийг зарлалаа

2016-06-06
Эрдэнэ хаалттай хөрөнгө оруулалтыг хаав

2016-05-30
Эрдэнэ нь 500,000 долларын хаалттай хөрөнгө оруулалт татахаа зарлалаа

2016-05-24
Эрдэнэ Баян Хөндийд 4.7 г/т алттай 7 метрийг агуулсан 1.1 г/т алттай 70 метрийг илрүүлэн алтны хүдэржилтийг үргэлжлүүлэн илрүүлсээр байна

2016-05-17
Эрдэнэ нь Др. Анна Биолик, Дэвид Мошер нарыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд нэр дэвшүүлэв

2016-05-09
Эрдэнэ Баян Хөндий алтны төсөл дээр 49.4 г/т алттай 3 метр болон 26.8 г/т алтай 5 метрийг агуулсан 5.3 г/т алттай 63 метрийг илрүүлэв

2016-04-22
Эрдэнэ Транс Алтайн Хамтын ажиллагааны талаар мэдээлэл хийв

2016-04-21
Эрдэнэ Сэндсторм Гоулдтай хийсэн 2.5 сая долларын санхүүжилтийг хаав

2016-04-11
Эрдэнэ 2.5 сая долларын санхүүжилтийг Сэндсторм Гоулдтай хийхээ мэдэгдэв

2016-04-08
Эрдэнэ нь Баян Хөндий алтны төсөлд өрөмдлөгийн ажил эхлүүллээ

2016-03-15
Эрдэнэ Баян Хөндий алтны төслийн талаар мэдээлэл гаргаж, варрантын төлбөрт 770,000 доллар хүлээн авлаа

2016-02-16
Эрдэнийн шинээр нээж илрүүлсэн өндөр агуулга бүхий Баян Хөндий алтны төслийн алтны металл авалт 99%-тай байгааг мэдээллэв

2016-01-05
Эрдэнэ нь алтны уурхайн удирдах албан тушаалтан болох Дэвид Мошерийг Стратегийн зөвлөхөөр томиллоо. Мөн төслийн талаар шинэчлэсэн мэдээлэл гаргалаа


© 2021 Erdene Resource Development Corp.
All rights reserved.
Website by Adnet