Байгаль орчны менежмент

Эрдэнэ нь аливаа хайгуулын үйл ажиллагаа явуулахын өмнө болзошгүй эрсдэлийг тодорхойлж, холбогдох арга хэмжээ авах замаар байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулахад идэвхи чармайлт гарган ажилладаг. Эдгээр арга хэмжээг тогтмол хянаж, тухайн ашигт малтмалын төслийн хэрэгжилтийн хугацаанд шинэчлэн ажилладаг.

Эрдэнэ нь дараах чиглэлээр байгаль орчны болзошгүй сөрөг нөлөөллийг хянан шинжилдэг. Үүнд:

  • Ус
  • Хог хаягдал
  • Хүрээлэн буй орчин
  • Эрчим хүч

Байгаль орчны менежментийн зардалд хяналт-шинжилгээ, нөхөн сэргээлт, хог хаягдлын менежмент, усны менежмент ба хамгаалал, хүрээлэн буй орчны хамгаалал, улсын хураамж, төлбөр багтана.

2017 онд Компанид байгаль орчны хууль тогтоомж, дүрэм журам зөрчсөнтэй холбоотой торгууль, шийтгэл оногдуулаагүй болно.

1. Ус

2. Хог хаягдал

3. Хүрээлэн буй орчин

4. Эрчим хүч


© 2019 Erdene Resource Development Corp.
All rights reserved.
Website by Adnet