Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа

Эрдэнэ нь аюулгүй ажиллагааг байгууллагын үүрэг төдийгүй хувь хүний хариуцлага гэж үздэг. Компанийн ажилчид болон төлөөлөгчдийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, мөн түүнчлэн аюулгүй байдал нь компанийн эн тэргүүний чухал асуудлуудын нэг юм.

Компанийн эрүүл ахуй, аюулгүй ажиллагаа, харуул хамгаалалтын бодлого (бодлогын линк холбоос) нь эрүүл ахуй, аюулгүй ажиллагаа, хамгаалалтын асуудалтай холбоотой эрсдлүүдийг үнэлж, бууруулах заавар журам, протоколыг дэлгэрэнгүй заасан байдаг ба түүнтэй холбоотой хариуцлага, мониторинг, үнэлгээний зохицуулалтыг тодорхойлсон байдаг.

Эрдэнэ нь төслийн талбай, оффисийн байр бүрд ажлын байран дахь эрүүл мэнд, эрүүл ахуйн арга хандлагыг хэвшүүлэн сахиулдаг. Мөн ажлын байр, талбай нь компанийн бодлого, эрх зүйн шаардлагыг хангаж буй эсэхийг тогтмол хянан шалгадаг болно.

1. Гүйцэтгэл


© 2019 Erdene Resource Development Corp.
All rights reserved.
Website by Adnet