Олон нийтийн оролцоо

Эрдэнэ нь өөрийн үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд хувь хүмүүс болон иргэний нийгэм, ялангуяа ашигт малтмалын төслүүд хэрэгжиж буй Монгол Улсын баруун өмнө хэсэгт оршин суугаа иргэд, олон нийттэй байнгын холбоотой ажиллахыг зорьдог.

Бид тѳслүүд дээрээ эрэл хайгуулын үеэс эхлэн уурхайн хаалт хүртэлх ашигт малтмалын төслийн үргэлжлэх хугацааны шат бүрт “Олон нийтийн оролцоог хангах” дараах арга хэмжээг зохион байгуулдаг. Үүнд:

  • Уулзалт, ярилцлагууд
  • Компанийн олон нийтэд хандсан арга хэмжээ, үйл ажиллагаа
  • Мэдээллийн чанартай материал бэлтгэх болон түгээх
  • Олон нийтийн оролцоог хангах албан ёсны тогтолцоог бий болгох

2017 оны 11 сараас 2018 оны 7 сарын хооронд Эрдэнэ Ресурс нь Уул уурхайн тѳсѳл хайгуулын үе шатандаа орон нутагт үнэ цэнийг бий болгон хуваалцах боломжийн тухай Бритиш Колумбийн их сургуулийн хийсэн сэдэвчилсэн судалгаанд хамрагдан, эерэг үр дүнг танилцуулсан.  

Энэхүү судалгааны үр дүнд Эрдэнэ Ресурс болон оролцогч талуудын харилцаа холбоо, хамтын ажиллагааны туршлага нь тогтвортой хѳгжлийн суурь болох боломжтойг харууллаа.

Судалгаатай танилцахыг хүсвэл энд дарна уу. 

1. Санал, гомдол

2. Орон нутгийн хамтын ажиллагаа

3. Холбоод


© 2019 Erdene Resource Development Corp.
All rights reserved.
Website by Adnet