МЭДЭЭ

2020-02-04
Эрдэнэ Ресурс нь Алтан Нар талбайд 23 г/т алтны агуулга бүхий 17 метрийн интервал огтолж, Хѳндий тусгай зѳвшѳѳрлийн талбайд Хар Морь хайгуулын бүсийг тэллээ

2020-01-13
Эрдэнэ Ресурс нь Баян Хѳндий Алтны тѳслийн эцсийн ТЭЗҮ-г эхлүүлэн, тусгай зѳвшѳѳрѳл, хайгуул, техникийн шинэ мэдээллүүдийг танилцуулав


© 2020 Erdene Resource Development Corp.
All rights reserved.
Website by Adnet