МЭДЭЭ

2020-12-10
Эрдэнэ Ресурс нь Улаан тусгай зѳвшѳѳрлийн талбайг 100% эзэмшин, Хѳндий Алтны Дүүрэгт байр сууриа бэхжүүлэв

2020-11-25
 Эрдэнэ Ресурс варрантын хугацааг гурван сараар сунгав

2020-11-17
Эрдэнэ Ресурс нь ѳрѳмдлѳгийн хѳтѳлбѳрѳѳр Баян Хѳндий алтны ордын залгаа хэд хэдэн талбай дахь алтны эрдэсжилтийг тэллээ

2020-11-09
Эрдэнэ Ресурс нь гуравдугаар улирлын санхүүгийн тайлан болон Баян Хѳндий Алтны Тѳслийн тухай танилцууллаа

2020-11-05
Эрдэнэ Ресурс Канадын Экспорт Хѳгжлийн Агентлагтай Баян Хѳндий Алтны Тѳслийн санхүүжилтийн баримт бичигт гарын үсэг зурлаа

2020-10-26
Эрдэнэ Ресурс нь Хар Морь талбайн анхан шатны ѳрѳмдлѳгѳѳр ѳндѳр агуулга бүхий алтны эрдэсжилт огтоллоо

2020-10-13
 Европын Сэргээн Босголт Хѳгжлийн Банкны зээлийн хѳрвүүлэлт болон Баян Хѳндий Алтны Тѳслийн тухай мэдээлэл

2020-10-01
Эрдэнэ Ресурс нь Баян Хѳндий Тѳслийн талбайд ѳндѳр агуулга бүхий алтны эрдэсжилтийг огтолж, нѳѳцийг тэлэх боломжтойг харууллаа

2020-09-02
Эрдэнэ Ресурс Баян Хѳндий Алтны Тѳслийн нарийвчилсан ТЭЗҮ-г бүртгүүллээ

2020-08-18
Эрдэнэ Ресурс Хѳндий Алтны Дүүрэгт 18,000 метрийн ѳрѳмдлѳгийн хѳтѳлбѳрийг эхлүүллээ

2020-08-17
Эрдэнэ Ресурс нь хоёрдугаар улирлын санхүүгийн тайлан болон Баян Хѳндий Алтны Тѳслийн тухай танилцууллаа

2020-08-12
Эрдэнэ Ресурс нь Хѳндий Алтны Дүүргийн хайгуул, хѳгжүүлэлтэд зарцуулагдах Эрик Спроттын 15 сая кан.долларын стратегийн хѳрѳнгѳ оруулалт бүхий 20 сая кан.долларын санхүүжилтийг хаалаа

2020-07-30
Эрдэнэ Ресурс хаалттай санхүүжилтийн талаар мэдээлэл хийлээ

2020-07-23
Эрдэнэ Ресурс-д Эрик Спротт $15 сая канад долларын хѳрѳнгѳ оруулж, нийт $20 сая канад долларын санхүүжилтийн багцыг танилцууллаа

2020-07-20
Эрдэнэ Ресурс нь Баян Хѳндий Алтны Тѳслийн эцсийн ТЭЗҮ-ийн эерэг үр дүнг танилцуулав

2020-07-20
Эрдэнэ Ресурс Баян Хѳндий Тѳслийн эцсийн Техник Эдийн Засгийн Үндэслэлийн үр дүнг танилцуулах цахим хурал зарлалаа

2020-07-15
Эрдэнэ Ресурс Хѳндий Алтны Тѳслийн талбайд ѳндѳр агуулга бүхий гурван шинэ бүсийг тодорхойллоо

2020-07-07
Эрдэнэ Ресурс Баян Хѳндийн шинэ бүсэд 582 г/т алтны агуулга бүхий 1 метр багтаасан 126 г/т алтны агуулга бүхий 5.5 метрийн интервал, 338 г/т алтны агуулга бүхий 1 метр багтаасан 15 метрийн интервал огтоллоо

2020-06-25
Эрдэнэ Ресурс Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын үр дүнг танилцууллаа

2020-06-18
Эрдэнэ Ресурс нь Баян Хѳндий Алтны тѳслийн ѳрѳмдлѳгийн хѳтѳлбѳрийн тухай танилцуулж, Мидфийлд бүсийн хүдрийн биетээс зүүн зүгт гадаргуугаас дѳт гүнд алтны шинэ бүсийг нээн илрүүллээ

2020-06-10
Эрдэнэ Ресурс нь Хѳндий Алтны Дүүргийн техникийн болон 2020 оны хайгуулын хѳтѳлбѳрийн тѳлѳвлѳгѳѳг танилцууллаа

2020-06-04
Эрдэнэ Ресурс Хѳндий Алтны Тѳслийн Байгаль орчин, нийгмийн нѳлѳѳллийн үнэлгээг боловсруулж дууслаа

2020-05-19
Эрдэнэ Ресурс Баян Хѳндий алтны тѳслийн мэдээлэл, нэгдүгээр улирлын тайланг танилцууллаа

2020-03-17
Эрдэнэ Ресурс 2019 оны жилийн эцсийн тайланг толилуулж, Баян Хѳндий Алтны Тѳслийн шинэ мэдээллийг танилцууллаа

2020-03-10
Эрдэнэ Ресурс Хѳндий Алтны Дүүргийн Алтан Нар алтны тѳсѳлд ашиглалтын тусгай зѳвшѳѳрѳл авлаа

2020-02-04
Эрдэнэ Ресурс нь Алтан Нар талбайд 23 г/т алтны агуулга бүхий 17 метрийн интервал огтолж, Хѳндий тусгай зѳвшѳѳрлийн талбайд Хар Морь хайгуулын бүсийг тэллээ

2020-01-13
Эрдэнэ Ресурс нь Баян Хѳндий Алтны тѳслийн эцсийн ТЭЗҮ-г эхлүүлэн, тусгай зѳвшѳѳрѳл, хайгуул, техникийн шинэ мэдээллүүдийг танилцуулав


© 2021 Erdene Resource Development Corp.
All rights reserved.
Website by Adnet