МЭДЭЭ

2019-11-12
Erdene Provides Third Quarter Financial and Khundii Gold Project Update

2019-11-06
Эрдэнэ Ресурс нь Хѳндий Алтны Дүүргийн хайгуул, техникийн хѳтѳлбѳрийн талаар мэдээлэл хийлээ

2019-10-28
Эрдэнэ Ресурс нь Хэдли Виддап-ыг Тѳлѳѳлѳн Удирдах Зѳвлѳлийн гишүүнээр томиллоо

2019-10-21
Эрдэнэ Ресурс нь Баян Хѳндий алтны тѳслийн урьдчилсан ТЭЗҮ-ийн эерэг үр дүнг танилцууллаа

2019-10-15
Эрдэнэ Ресурс нь Европын Сэргээн Босголт, Хѳгжлийн Банкны оролцоотой 8 сая канад долларын санхүүжилтийн багц зарлалаа

2019-09-18
Эрдэнэ Ресурс Хѳндий Алтны Тѳслийн ѳрмийн хѳтѳлбѳрийг эхлүүллээ

2019-08-12
Эрдэнэ Ресурс 2-р улирлын санхүүгийн тайлан, Хѳндий Алтны Тѳсѳл болон урьдчилсан ТЭЗҮ-д багтсан 2-р улирлын ѳндѳр агуулга бүхий ѳрѳмдлѳгийн үр дүнгийн талаар танилцууллаа

2019-08-06
Эрдэнэ Ресурс ѳндѳр агуулга бүхий Баян Хѳндий алтны тѳслийн ашиглалтын тусгай зѳвшѳѳрлийг авлаа

2019-07-10
Эрдэнэ Ресурс 2 сая долларын хаалттай санхүүжилтийг татан тѳвлѳрүүллээ

2019-06-21
Эрдэнэ Ресурс хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын үр дүнг танилцууллаа

2019-06-18
Эрдэнэ Ресурс хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын үеэр вебкаст хийнэ

2019-06-12
Эрдэнэ Ресурс Хѳндий Алтны Тѳслийн урьдчилсан ТЭЗҮ боловсруулах, дараагийн шатны ѳрѳмдлѳгийн хѳтѳлбѳрийг санхүүжүүлэх хаалттай хѳрѳнгѳ оруулалт татан тѳвлѳрүүлэхээ мэдэгдлээ

2019-05-13
Эрдэнэ Ресурс нь Хѳндий Алтны Тѳслийн ѳрмийн хѳтѳлбѳрѳѳр 5.9 г/т агуулга бүхий 112 метрийн интервалыг огтолж, ѳмнѳ нь хайгуул хийгдээгүй бүсэд алтны ѳндѳр агуулга нээн илрүүллээ.

2019-05-08
Эрдэнэ Ресурс нэгдүгээр улирлын санхүүгийн болон тѳслийн үйл ажиллагааны тайланг танилцууллаа

2019-05-02
Эрдэнэ Ресурс шинэ санхүү хариуцсан захирал томиллоо

2019-04-16
Эрдэнэ Ресурс Сэндсторм Гоулд-аас Хѳндий Алтны Тѳсѳл дэх роялтиг буцаан худалдан авлаа

2019-04-09
Эрдэнэ Ресурс Хѳндий Алтны Тѳсѳл дээр ѳрѳмдлѳгийн хѳтѳлбѳр эхлүүллээ

2019-04-01
Эрдэнэ Ресурс нь 2018 оны үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайлан, 2019 оны Хѳндий Алтны Тѳслийн тѳлѳвлѳгѳѳг танилцууллаа

2019-03-26
Эрдэнэ Ресурс нь Хѳндий Алтны Тѳслийн роялтиг Сэндсторм Гоулд-аас буцаан худалдан авах мэдэгдэл гаргалаа

2019-02-28
Эрдэнэ Ресурс $2.5 сая канад долларыг хаалттай хүрээнд татан тѳвлѳрүүллээ

2019-02-12
Эрдэнэ Ресурс нь хаалттай хүрээнд санхүүжилт хийхээр тѳлѳвлѳж байна

2019-02-05
Эрдэнэ Ресурс нь Хѳндий алтны тѳслийн анхан шатны эдийн засгийн тооцооллын тайланг бүртгүүллээ

2018-12-18
Эрдэнэ Ресурс нь Хѳндий алтны тѳслийн анхан шатны эдийн засгийн тооцооллыг танилцууллаа

2018-12-17
Хѳндий Алтны Тѳслийн анхан шатны эдийн засгийн тооцооллыг танилцуулах цахим хурал хийнэ

2018-11-15
Эрдэнэ Ресурс 2018 оны 3-р улирлын санхүүгийн тайлан болон үйл ажиллагааны тайланг танилцууллаа

2018-11-05
Эрдэнэ Ресурс нь Баян Хѳндийн нѳѳцийн техникийн 43-101 тайланг бүртгүүлж, хайгуулын үр дүнг танилцууллаа

2018-09-18
Erdene Announces Resource Estimate for the High-Grade Khundii Gold Project

2018-08-14
Erdene Provides Second Quarter Project Review and Financial Results

2018-07-05
Erdene Continues to Define Northern Extension at Bayan Khundii Gold Project With 81 Metres of 2.6 g/t Gold Including 17 Metres of 9.2 g/t Gold

2018-06-25
Erdene Files NI 43-101 Technical Report for its Mineral Resource Estimate on the Altan Nar Gold-Polymetallic Project

2018-06-15
Erdene Announces Results of Annual Meeting of Shareholders

2018-06-14
Erdene Becomes First Cross-Listed Company on the Mongolian Stock Exchange, Closes an Oversubscribed Financing

2018-06-14
Erdene Intersects Multiple Wide, High-Grade Gold Intervals at Bayan Khundii, Including 143 Metres of 2.6 g/t Gold with 4 metres of 57 g/t Gold

2018-06-08
Erdene Closes Private Placement

2018-05-31
Erdene Announces Listing on the Mongolian Stock Exchange, Offering and Private Placement

2018-05-10
Erdene Significantly Increases Resource Estimate at the Altan Nar Gold-Polymetallic Project

2018-05-08
Erdene Establishes Strong Continuity of High-Grade Zones, Including 18 Metres of 21.6 g/t Gold at Bayan Khundii Gold Project

2018-04-11
Erdene Commences Drill Program at Bayan Khundii Gold Project

2018-03-28
Erdene Provides Project Review and Year-End Financial Results; Announces Q2 Drill Program at Bayan Khundii and Regional Gold-Copper Projects

2018-03-21
Эрдэнэ нь Баянжаргалын Бямбасайханыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнээр томилов

2018-03-15
Эрдэнэ нь Камерон МакРэйг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнээр томилов

2018-01-24
Эрдэнэ нь бүсийн хайгуулын мэдээгээ шинэчлэлээ; Баян Хөндийгөөс хойд зүгт 3.4 километрт байх Алтан Сум төсөлд өндөр агуулага бүхий 70 г/т алттай 2 метр огтлогдлоо.

2018-01-10
Эрдэнэ Баян Хөндийд өрөмдлөгийн судалгаа хийн, алтны өндөр агуулга бүхий хэд хэдэн бүсийг илрүүлсэн ба үүнд одоогоор мэдэгдэж буй хамгийн өндөр агуулга болох 2,200 г/т алттай 1 метр зэрэг үр дүнгүүд багтаж байна.

2017-12-06
Эрдэнэ нь Баян Хөндий төслийн Страйкер бүсэд 4.2г/т алтны агуулгатай 61 метр, Стайкераас баруун зүгт 250 метр зайд, талбай тэлэх цооногт 9.2 г/т алттай 15 метрийг тус тус огтоллоо.

2017-10-31
Эрдэнэ Мидфийлд бүсийн зүүн хэсэгт 45 г/т алттай 1 метрийг агуулсан 1.8 г/т алтны агуулга бүхий 43 метр, Страйкерийн баруун хэсэгт 51г/т алттай 1 метрийг агуулсан 2.8 г/т алтны агуулга бүхий 20 метрийг тус тус илрүүлэн Баян Хөндий төслийн хүдэржилтийн бүс

2017-10-12
Эрдэнэ нь Алтан Нар төсөл дээр 10.3 г/т алттай 20 метрийг илрүүлсэн ба Баян Хөндий, Алтан Нарын өрөмдлөгийн ажлын хэмжээг 33,000 тууш метр болгон ихэсгэв

2017-09-14
Эрдэнэ компанийн Баян Хөндий алтны төслийн металлургийн судалгаа эерэг дүнтэй байна

2017-09-12
Эрдэнэ нь Мидфийлд бүсийн хойд хэсэгт Шинэ бүс илрүүлэхээр үргэлжлүүлэн ажиллаж байна; Баян Хөндий алтны төсөл дээр 33 г/т алттай 3 метрийг агуулсан 1.14 г/т алтны агуулга бүхий 120 метрийг огтоллоо

2017-08-30
Эрдэнэ компани Баян Хөндийн алтны дүүрэг дэх эзэмшил газраа тэлж, Улаан төслийг хүдалдан авах гэрээг эцэслэв.

2017-08-22
Эрдэнэ компани Баян Хөндий алтны төслийн зэргэлдээх Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг цаашид 100% эзэмших боломжтойгоор дийлэнхи хувийг нь худалдан авлаа

2017-08-16
Эрдэнэ компани Төслийн үйл явц болон Хоёрдугаар улирлын санхүүгийн шинэчилсэн мэдээг танилцууллаа

2017-08-14
Эрдэнэ компани Баян Хөндий алтны төслийн Мидфийлд бүсийн хойд хэсэгт хийсэн талбай тэлэх цооногт 3.3 г/т алтны агуулга бүхий 40 метр болон 1.6 г/т алтны агуулга бүхий 72 метрийг огтоллоо

2017-07-17
Эрдэнэ компани Монгол улсын баруун өмнөд хэсэгт алтны хайгуулын ажлын талаар шинэчилсэн мэдээг гаргалаа; Баян Хөндийн баруун хэсэг дэх алтны бүсийг үргэлжлүүлэн тэлсээр байна

2017-06-29
Эрдэнэ олон цооногт хүдэржилт илрүүлэн Мидфийлд бүсийг 280 метрээр гадагш тэллээ. 1.5 г/т алттай 60 метрийг илрүүлэв; Баян Хөндийн хүдэржилтийн суналын урт 1.3 км-ийг давлаа; Мидфийлд бүсийн гүний үргэлжлэлийг 6.5 г/т алттай 24 метрээр тэллээ

2017-06-15
Эрдэнэ Хувьцаа Эзэмшигчдийн Ээлжит болон Тусгай хурлын үр дүнг зарлалаа

2017-06-08
Эрдэнэ компани Мидфийлд бүсийн хойд хэсэгт талбай тэлэлтийн цооногт 2.8 г/т алттай 108 метр, Страйкер бүсийн зүүн хэсэгт талбай тэлэлтийн цооногт 12.8 г/т алттай 10 метрийг тус тус огтолж Баян Хөндий дэх хүдэржилтийг үргэлжлүүлэн тэлсээр байна

2017-05-30
Эрдэнэ нь Баян Хөндий хүдэржилтийн бүсүүдийг талбай тэлэх цооногууд үргэлжлүүлэн тэлсээр байгаа ба зэргэлдээ орших Алтан Нар төсөл дээр 9.5 г/т алтны агуулга бүхий 14 метр огтлогдлоо

2017-05-04
Эрдэнэ Баян Хөндий алтны төсөл дэх өндөр агуулгат алтны бүсийг 6.0 г/т алттай 80 метр болон 6.1 г/т алттай 56 метрийг илрүүлэн үргэлжлүүлэн тэлсээр байна

2017-04-13
Эрдэнэ Монгол Улс дахь алтны төслүүд дээр 24,000 тууш метрийн өрөмдлөгийн ажлыг эхлүүллээ; Баян Хөндийд өрөмдлөгийн ажил эхлэв

2017-03-28
Эрдэнэ компани төслийн дүгнэлт болон жилийн эцсийн санхүүгийн үр дүнгээ танилцууллаа; Баян Хөндий, Алтан Нар алтны төслүүдэд 24,000 тууш метр өрөмдлөгийн ажил хийхээ мэдэгдэв

2017-03-21
Эрдэнэ хаалттай хөрөнгө оруулалтыг хаав

2017-03-16
Эрдэнэ хаалттай хөрөнгө оруулалт татахаа зарлалаа

2017-02-23
Эрдэнэ компани илүү захиалгатай 13.8 сая долларын санхүүжилтийг хаав

2017-01-31
Эрдэнэ өмнө зарласан санхүүжилтийн хэмжээг 12 сая доллар болгон өсгөв

2017-01-30
Эрдэнэ нэмэлт хувьцаа гарган, 10 сая долларын санхүүжилт татахаа зарлав

2017-01-10
Эрдэнэ компани Баян Хөндийн залуу хурдас доорх алтны шинэ бүсийг 5.2 г/т алттай 41 метр болон 4.0 г/т алттай 72 метр зэрэг үр дүнгээр тэллээ;

2016-12-19
Эрдэнэ компани Алтан нар төслийн талбайд 9.3 г/т алтны агуулга бүхий 110 метрийг огтоллоо

2016-11-28
Эрдэнэ 29 г/т алттай 12 метрийг агуулсан 6.3 г/т алтны агуулга бүхий 65 метрийг илрүүллээ.Энэ нь одоогоор мэдэгдэж буй хамгийн баян хүдэржилт бөгөөд алтны өндөр агуулгатай бүсүүдийг үргэлжлүүлэн тэлсээр байна

2016-11-17
Эрдэнэ нь 2.1 г/т алтны агуулга бүхий 56 метрийг илрүүлэн Баян Хөндий дэх хүдэржилтийг үргэлжлүүлэн бататгасаар байна; 4 дүгээр улирлын талбай тэлэх өрөмдлөгийн ажлын төлөвлөгөөнд өөрчлөлт орууллаа

2016-11-15
Эрдэнэ нь Компанийн талаар мэдээлэл хийж, варрантын төлбөрт 1.08 сая доллар хүлээн авснаа мэдэгдлээ

2016-10-18
Эрдэнэ компани Баян Хөндийд талбай тэлэх цооногийг 170 метрийн зайд өрөмдөн 2.0 г/т алттай 68 метр, Страйкер бүсэд 6.8 г/т алттай 31 метрийг тус тус огтолжээ

2016-10-04
Эрдэнэ компани Баян Хөндийд газрын гадаргаас эхлэх 2.0 г/т алттай 116 метр интервалд байх 7.5 г/т алттай 24 метрийг огтолжээ; 4 дүгээр улиралд хийгдэх өрөмдлөгийн ажлын хэмжээг ихэсгэв

2016-09-06
Эрдэнэ нь Монгол Улсын баруун өмнөд хэсэгт байх, 100 хувь өөрийн эзэмшлийн, өндөр агуулга бүхий алтны төслүүд дээр 3-4 дүгээр улирлын өрөмдлөгийн ажлыг эхлүүллээ

2016-08-23
Эрдэнэ Монгол Улс дахь алтны төслүүдийнхээ талаар шинэчлэсэн мэдээг гаргалаа

2016-06-22
Эрдэнэ нь Баян Хөндий төслийн талбайд газрын гадаргаас эхлэх 14.3 г/т алтны агуулга бүхий 8.3 метрийг огтолон дөт гүний, өндөр агуулга бүхий алтны хүдэржилтийг үргэлжлүүлэн илрүүлсээр байна.

2016-06-16
Эрдэнэ Жилийн Ерөнхий Хурлын (AGM) онцлох асуудлуудыг танилцууллаа

2016-06-14
Эрдэнэ Баян Хөндий дэх алтны хүдэржилттэй бүсийн гүнийг 2 г/т алттай 26 метрийг агуулсан 1.0 г/т алттай 66 метрээр тэллээ. Мөн суваг малталтын ажлаар газрын гадаргад 2.1 г/т алттай 37 метрийг илрүүллээ

2016-06-13
Эрдэнэ Жилийн Ерөнхий Хурлын вэбкаст (webcast)-ийг зарлалаа

2016-06-06
Эрдэнэ хаалттай хөрөнгө оруулалтыг хаав

2016-05-30
Эрдэнэ нь 500,000 долларын хаалттай хөрөнгө оруулалт татахаа зарлалаа

2016-05-24
Эрдэнэ Баян Хөндийд 4.7 г/т алттай 7 метрийг агуулсан 1.1 г/т алттай 70 метрийг илрүүлэн алтны хүдэржилтийг үргэлжлүүлэн илрүүлсээр байна

2016-05-17
Эрдэнэ нь Др. Анна Биолик, Дэвид Мошер нарыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд нэр дэвшүүлэв

2016-05-09
Эрдэнэ Баян Хөндий алтны төсөл дээр 49.4 г/т алттай 3 метр болон 26.8 г/т алтай 5 метрийг агуулсан 5.3 г/т алттай 63 метрийг илрүүлэв

2016-04-22
Эрдэнэ Транс Алтайн Хамтын ажиллагааны талаар мэдээлэл хийв

2016-04-21
Эрдэнэ Сэндсторм Гоулдтай хийсэн 2.5 сая долларын санхүүжилтийг хаав

2016-04-11
Эрдэнэ 2.5 сая долларын санхүүжилтийг Сэндсторм Гоулдтай хийхээ мэдэгдэв

2016-04-08
Эрдэнэ нь Баян Хөндий алтны төсөлд өрөмдлөгийн ажил эхлүүллээ

2016-03-15
Эрдэнэ Баян Хөндий алтны төслийн талаар мэдээлэл гаргаж, варрантын төлбөрт 770,000 доллар хүлээн авлаа

2016-02-16
Эрдэнийн шинээр нээж илрүүлсэн өндөр агуулга бүхий Баян Хөндий алтны төслийн алтны металл авалт 99%-тай байгааг мэдээллэв

2016-01-05
Эрдэнэ нь алтны уурхайн удирдах албан тушаалтан болох Дэвид Мошерийг Стратегийн зөвлөхөөр томиллоо. Мөн төслийн талаар шинэчлэсэн мэдээлэл гаргалаа

2015-12-14
Эрдэнэ Баян Хөндийн Страйкер бүсийн гүнийг 9.9 г/т алттай 15 метрээр, суналыг 16 г/т алттай 12 метрээр тэллээ

2015-12-09
Эрдэнэ нь Баян Хөндий төслийн талбайд өндөр агуулгатай, алт агуулагч хэд хэдэн структурыг илрүүлэв

2015-11-16
Эрдэнэ Төслийн явц болон Улирлын санхүүгийн үр дүнг танилцуулав

2015-11-10
Эрдэнэ хаалттай хөрөнгө оруулалтыг амжилттай татан төвлөрүүллээ

2015-11-09
Эрдэнэ Баян Хөндий алтны хайгуулын талбайд анхны өрөмдлөгийн ажлыг эхлүүллээ

2015-11-03
Эрдэнэ варрантын хугацааг гурван сараар сунгахаа мэдэгдэв

2015-10-20
Эрдэнэ Баян Хөндий алтны төсөл дээр өрөмдлөгийн ажил эхлүүлэхтэй холбоотойгоор хаалттай хөрөнгө оруулалт татахаа зарлав

2015-10-15
Эрдэнэ компани Алтан Нарын Нээлтийн бүсэд 9.2 г/т алттай дүйцэх 9 метр зэрэг алт-полиметаллын өндөр агуулга бүхий олон интервал илрүүлснээ мэдэгдлээ.

2015-10-05
Эрдэнэ Монгол Улсын баруун өмнөд хэсэгт өндөр агуулга бүхий алтны илрлийг олж нээлээ

2015-09-29
Эрдэнэ компани Хойд Холбоо бүсэд 5.3 г/т алттай дүйцэх агуулга бүхий 12 метрийг өрөмдөн илрүүлсэн ба 200 метрийн урттай, талбай тэлэх суваг малталтын ажил хийн 2.5 г/т алттай дүйцэх агуулга бүхий 28 метрийг илрүүлэв.

2015-09-16
Эрдэнийн Алтан Нар төсөл нь металлургийн судалгаагаар металл авалт 88%-тай байна; Мөн РангиПинкокМинарко (RPM)-аар хараат бус, төслийн Стратегийн боломжийг үнэлэх судалгааны ажил хийлгэхээр боллоо

2015-08-13
Эрдэнэ металлын хайгуулын төслүүдийнхээ шинэчлэсэн мэдээг гаргалаа; Мөн Алтан Нар алт-полиметаллын төсөл дээр өрөмдлөгийн ажлыг эхлүүллээ

2015-07-15
Эрдэнэ болон Тиан По компаниуд Опционы гэрээндээ өөрчлөлт орууллаа; Хөвийн Хар зэсийн порфирийн төсөл дээр өрөмдлөгийн ажлыг эхлүүлнэ

2015-07-06
Эрдэнэ Лэйтон Крофтыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнээр томилов

2015-06-12
Эрдэнэ нийт 1.5 сая долларын хаалттай хөрөнгө оруулалтын хоёрдугаар шатыг хаав

2015-06-09
Эрдэнэ Жилийн ерөнхий хурлын онцлох сэдэв болон Төслийн явцын талаар мэдээлэл хийлээ

2015-06-04
Эрдэнийн хаалттай хөрөнгө оруулалтын хэмжээ захиалгаас давав; 1.15 сая долларын эхний шатны санхүүжилтийг хаан, санхүүжилтийн хэмжээг 1.5 сая доллар болгон нэмэгдүүлэв

2015-05-21
Эрдэнэ хаалттай санхүүжилт татахаа зараллаа. Мөн Оюу Толгойн гэрээний ач холбогдлын талаар мэдээллээ

2015-04-27
Эрдэнэ хаалттай санхүүжилтийг хааж, Монгол дахь стратегийн түншлэлийг бэхжүүлэв

2015-04-01
Эрдэнэ жилийн эцсийн санхүүгийн үр дүн, Төслийн явцын талаар мэдээлэв

2015-03-31
Эрдэнэ Алтан Нар алт-полиметаллын төслийн нөөцийн анхны тооцоог мэдээллэв

2015-02-12
Эрдэнэ компани Зуун Мод молибдени-зэсийн төслийн хувийг бэлэн мөнгө болон хувьцаагаар дамжуулан эзэмших гэрээг Тиан По Ресурзис Лтд. компанитай байгуулав

2015-02-09
Эрдэнэ Алтан Нар төсөл дээр газрын гадаргаас 35 метрийн гүнд 5.1 г/т алтны агуулга бүхий 30 метр болон алт-полиметаллын өндөр агуулга бүхий олон бүсийг огтоллоо

2015-01-12
Эрдэнэ Алтан Нар төсөлд 7.1 г/т алттай дүйцэх агуулгатай 7 метр болон 2.5 г/т алттай дүйцэх агуулгатай 51 метрийг өрөмдөн илрүүллээ

2014-11-14
Эрдэнэ компани санхүүжилтээ баталгаажууллаа, мөн Алтан Нар алт-полиметаллын төслийн өрөмдлөгийн ажлыг эхлүүлэв

2014-10-06
Эрдэнэ хаалттай хөрөнгө оруулалт зарлав

2014-10-02
Эрдэнэ Алтан Нар төслийн хайгуулын талаар мэдээлэл гаргав

2014-08-25
Эрдэнэ Хөвийн Хар зэсийн төсөл болон Алтан Нар алтны төсөлд суваг малталтын ажлаа эхлүүлж, хайгуулын болон компанийн үйл ажиллагааны талаар танилцууллаа

2014-06-19
Эрдэнэ Жилийн Ерөнхий хурлын онцлох асуудлууд болон Төслийн явцын талаар мэдээлэл хийв

2014-06-02
Эрдэнэ Алтан Нар төсөл дээр 5.8 г/т алттай 19 метрийн интервальд байх 17.7 г/т алт, 69 г/т мөнгө, 2.1% хар тугалга болон 2.5% цайрын агуулгатай 5 метрийг илрүүлэн алт, полиметаллын өндөр агуулгат бүсийг огтоллоо

2014-05-22
Эрдэнэ Алтан Нар төсөл дээр 2.1 г/т алтны агуулга бүхий 22 метр, 4 г/т алтны агуулга бүхий 12 метрийг өрөмдөн илрүүлсэн бөгөөд энэ нь геохими, геофизик болон геологийн ажлын үр дүн юм

2014-05-13
Эрдэнэ хаалттай санхүүжилтийг хаалаа

2014-04-21
Эрдэнэ Алтан Нар алтны төслийн өрөмдлөгийн ажлыг эхлүүлэв. Хаалттай хөрөнгө оруулалтыг хаав.

2014-04-21
Эрдэнэ нь хаалттай санхүүжилтийг амжилттай хаалаа

2014-04-15
Эрдэнэ хаалттай санхүүжилтийн татахаа зарлалаа

2014-04-01
Эрдэнэ жилийн эцсийн санхүүгийн үр дүн, төслийн явцын талаар танилцуулав

2014-01-22
Эрдэнийн Алтан Нар төсөл дэх сувгийн малталтын ажил нь 20 г/т алт, 138 г/т мөнгө, 17% хар тугалга, 5% цайрын агуулга бүхий 7 метр зэрэг алт, полиметаллын өндөр агуулгатай хэд хэдэн бүсийг илрүүллээ

2013-12-10
Эрдэнэ Алтан Нар төсөл дээр алтны шинэ талбайг нээсэн бөгөөд суваг малталтын ажлаар алтны шинэ бүсүүдийг баталгаажуулаа. 6.2г/т агуулга бүхий 4 метрийг агуулсан 1.6 г/т алтны агуулга бүхий 38 метр;

2013-11-18
Эрдэнэ Алтан Нар алт-мөнгөний төсөл дээр суваг малталтын ажил хийж дуусгав

2013-11-07
Эрдэнийн зарласан хаалттай хөрөнгө оруулалтын захиалгын хэмжээ давж хаагдав.

2013-10-08
Эрдэнэ хаалттай хөрөнгө оруулалтыг зарлав. Алтан Нар алтны төслийн хайгуулын талаар шинэчлэсэн мэдээ гаргалаа

2013-10-07
Эрдэнэ Алтан Нар алтны төсөл дээр хайгуулын ажил эхлүүллээ

2013-07-02
Эрдэнэ Жилийн ерөнхий хурлын онцлох асуудлууд болон төслийн явцын талаар мэдээлэл хийв

2013-06-27
Эрдэнэ компани Алтан Нар алтны төслийн металлургийн эерэг дүнг танилцууллаа

2013-06-01
Хувьцаа эзэмшигчдэд хүргэх захидал

2013-04-23
Эрдэнэ хаалттай санхүүжилтийг хаалаа

2013-04-11
Эрдэнэ компани Монгол Улсад стратегийн түншлэл байгуулав

2013-04-10
Эрдэнэ Монгол Улсын нүүрсний салбар дахь үйл ажиллагаагаа зогсоож, стратегийн зорилтуудаа шинэчилснээ мэдэгдэв

2013-04-03
Эрдэнэ жилийн эцсийн санхүүгийн үр дүн, төслийн явцын талаар мэдээлэв

2012-12-21
Эрдэнийн Монгол Улс дахь 1,000,000 долларын хаалттай хөрөнгө оруулалтыг MIBG-ээр дамжуулан хаалаа

2012-12-12
Эрдэнэ хаалттай хөрөнгө оруулалт татан төвлөрүүлэхээ зарлав

2012-11-27
Эрдэнэ Алтан Нар төсөлд алтны хүдэржилтийн корридор байгааг өрөмдлөгийн ажлаар баталгаажууллаа

2012-11-13
Эрдэнэ Алтан Нарын Нээлтийн бүсийг тэлэв

2012-11-09
Эрдэнэ болон Мориен нар хамтын ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулсан ба компаниудын хувьцааны арилжаа нээгдснийг мэдэгдэв-Хамтарсан хэвлэлийн мэдээ

2012-10-29
Эрдэнийн Алтан Нар алт-мөнгөний төслийн анхны өрөмдлөгийн үр дүн нь алтны хүдэржилтийн шинэ бүсүүд байгааг тогтоолоо

2012-10-26
Эрдэнэ болон ЭйПиЭм корпорацийн хувьцаа эзэмшигчид Гэрэээний төлөвлөгөөг дэмжсэн санал өглөө

2012-10-09
Эрдэнэ нь Алтан Нар алтны төслийн 5 километрийн урт суналын дагуух хэд хэдэн шинэ цэгийг шалгах өрөмдлөгийн ажлаа эхлүүлэв

2012-10-02
Эрдэнэ компани нээлттэй хоёр компани болж хуваагдах санал гаргав

2012-08-22
Эрдэнэ Монгол Улс дахь металлын хайгуулын төслүүдийн явцын талаар мэдээллэв. Алтан Нар дахь алт агуулсан судлууд болон брекчүүд нь 5 километрийн урт суналтайгаар үргэлжилж байна

2012-08-13
Компанийн Хойд Америк дахь хөрөнгийг хариуцах Компанийг Мориен Ресорзис Корп. хэмээн нэрлэж, тус компанийн Гүйцэтгэх захирлаар Жон Будрескиг томилов

2012-08-08
Эрдэнэ нь Донкин Коул болон Монгол дахь ашигт малтмалын хайгуулын төслүүдийг тусад нь салган, нээлттэй хувьцаат компаниуд болгох гэрээг эцэслэв.

2012-07-26
Эрдэнэ Донкин экспортийн коксжих нүүрсний төслийн явцын талаар мэдээллэв

2012-07-03
Эрдэнэ Гранит Хилл хайрган карьерийн талбайг 3.35 сая ам.доллараар борлуулав. Мөн Жилийн ерөнхий хурлын үр дүнгийн талаар мэдээлэв

2012-06-28
Эрдэнэ нь Донкин Коул төслийн хөгжүүлэлт болон Монгол дахь хайгуулын ажлыг удирдах хоёр нээлттэй компани болж хуваагдана

2012-05-30
Эрдэнэ Алтан Нар алтны илрэлийг өргөжүүлэх өрөмдлөгийн ажлаа үргэлжлүүлж байна

2012-05-22
Эрдэнэ Гранит Хиллийн газар болон нөөцийн төлбөр авах эрхээ худалдахаа мэдэгдлээ

2012-05-17
Эрдэнэ Төслийн явц болон Нэгдүгээр улирлын санхүүгийн үр дүнгийн талаар танилцуулав

2012-04-26
Экстрата коул компани нь Донкин Коул төсөл дээр хамтарч ажиллах олборлолтын компани хайж байна

2012-04-26
Эрдэнэ Донкин Коул төслийн явцын талаар мэдээллэх хурлын товыг тогтоолоо

2012-03-29
Эрдэнэ төслийн явц болон жилийн эцсийн санхүүгийн үр дүнгийн талаар танилцуулав

2012-03-05
Эрдэнэ Алтан Нар алт-мөнгөний төсөл дээр өрөмдлөгийн ажил хийхээ мэдэгдэв

2012-01-26
Эрдэнэ Алтан Нар төсөл дэх өргөн тархацтай алтны хүдэржилтийг баталгаажуулав

2012-01-19
Эрдэнэ Жон Будрескиг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнд томилж, хөрөнгийн бүтцийг хянан судлах ажлыг эхлүүлэв

2012-01-18
Эрдэнэ Алтан Нар төслийн алтны эпитермаль хүдэржилтийн бүсийг 4.3 г/т алт болон 24.1 г/т мөнгөтэй 29 метрээр тэлэв

2012-01-17
Гранит Хилл олборлолтоо эхлүүлж, Эрдэнэ 2012 онд нөөцийн төлбөрийг хүлээн авав

2011-12-06
Эрдэнэ хаалттай санхүүжилтийг хийж гүйцэтгэв

2011-11-28
Эрдэнэ нь ЭмАйСиСи (MICC)-ээр дамжуулан,1,715,000 долларын хаалттай хөрөнгө оруулалтыг татан төвлөрүүлэв

2011-11-16
Эрдэнэ Монголиа Интернэйшнл Капитал Корпорэйшнээр дамжуулан хаалттай арилжаа хийхээ мэдэгдэв

2011-11-15
Эрдэнэ төслийн явц болон гуравдугаар улирлын санхүүгийн үр дүнгийн талаар мэдээллээ

2011-11-10
Эрдэнэ Монгол Улсын баруун өмнөд хэсэгт байх Алтан Нар эпитермаль алтны төсөл дээр өрөмдлөгийн ажил эхлүүлэв

2011-10-12
Эрдэнийн хийсэн өрөмдлөгийн ажил нь Монгол Улсын баруун өмнөд хэсэгт газрын гадаргад ойр эпитермаль алтны томоохон хүдэржилт байгааг баталгаажуулав

2011-09-09
Эрдэнэ Удирдлагын багаа бэхжүүлэв

2011-09-07
Эрдэнэ Монгол Улсын баруун өмнөд хэсэгт алтны шинэ илрэл олж тогтоосноо мэдэгдэв

2011-08-15
Эрдэнэ Төслийн явц болон Хоёрдугаар улирлын санхүүгийн үр дүнгийн талаар мэдээлэв

2011-07-25
Эрдэнийн өрөмдлөгийн ажлын үр дүн нь Номин төсөл дэх зэс-алт-мөнгөний сульфидийн бүс үргэлжилж байгааг баталгаажууллаа

2011-07-06
Эрдэнийн Номин төсөлд зэс-алт-мөнгөний сульфидийн бүс байгааг анхны өрөмдлөгийн ажлын дүн баталгаажууллаа

2011-06-30
Эрдэнэ Донкин экспортийн коксжих нүүрсний төсөлд хийсэн Хараат бус техникийн тайланг хүлээн авлаа

2011-06-30
Эрдэнэ Зуун Мод зэс-молибденийн төслийн NI 43-101 дагуу боловсруулсан Техникийн тайланг SEDAR-т бүртгүүлэв.

2011-06-24
Эрдэнэ Жилийн ерөнхий хурлын онцлох асуудлыг танилцууллаа

2011-06-21
2010 оны Жилийн Ерөнхий хурал – 2011 оны 6-р сарын 23-нд

2011-06-16
Эрдэнэ Монгол дахь зэс-алт-мөнгөний төслүүд дээр өрөмдлөгийн ажлыг эхлүүлэв

2011-06-15
Эрдэнэ Төслийн явц болон нэгдүгээр улирлын санхүүгийн үр дүнгийн талаар танилцууллаа

2011-06-02
Эрдэнэ Зуун Мод молибдени-зэсийн төслийн NI 43-101 дагуу боловсруулсан техникийн тайланг шинэчилсэнээ мэдэгдэв

2011-05-31
Эрдэнэ Монгол Улс дахь Зэс-молибденийн Зуун Мод ордын ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг хүлээн авлаа

2011-04-12
Эрдэнэ компани Төслийн явц болон Жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн үр дүнгийн талаар мэдээлэв

2011-03-04
Эрдэнэ Монгол дахь зэсийн хайгуулын нэмэлт үр дүнг мэдээлэв

2011-02-17
Эрдэнийн Зуун Мод төслийн үр дүн Монгол орны зэс, молибдений порфирийн хэтийн төлөвийг нэмэгдүүллээ

2011-02-16
Эрдэнэ Донкин экспортийн коксжих нүүрсний төслийн явцын талаар мэдээлэв

2011-02-01
Эрдэнэ Монгол Улс дахь Зуун Мод төсөл дээр зэсийн шинэ бүс олж илрүүллээ

2011-01-05
Эрдэнэ Монгол Улс дахь Зуун Мод төсөлд өрөмдлөгийн ажил хийж гүйцэтгэв

2010-11-17
Эрдэнэ компани Төслийн явц болон Гуравдугаар улирлын санхүүгийн үр дүнгийн талаар мэдээллэв

2010-11-02
Эрдэнийн Зуун Мод молибдений төсөл дээр өрөмдлөгийн ажил эхэллээ

2010-09-22
Эрдэнэ зэс-алтны шинэ илрэл дээрээ хайгуулын ажил эхлүүллээ

2010-08-12
Эрдэнэ компани Төслийн явц байдал болон Хоёрдугаар удирлын санхүүгийн тайлангийн үр дүнгийн талаар мэдээлэв

2010-08-06
Эрдэнэ Эдвэнсэд Праймери Минералз Корп.-ын хувьцааг худалдан авлаа

2010-06-01
Эрдэнэ Экстрата Коулын Малком Коксыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнээр томилсноо мэдэгдэв

2010-05-21
Эрдэнэ Жилийн ерөнхий хурлын онцлох асуудлыг танилцууллаа

2010-05-17
Эрдэнэ Нэгдүгээр улирлын Төслийн явц болон санхүүгийн үр дүнгийн талаар мэдээлэв

2010-05-10
Эрдэнэ Монгол Улс дахь нүүрсний төслийн явц байдлын талаар мэдээлэв

2010-04-20
Эрдэнэ Донкин коксжих нүүрсний төслийн хөгжүүлэлтийн явцын талаар танилцуулав

2010-02-11
Эрдэнэ Донкин коксжих нүүрсний төслийн явц байдлын талаар мэдээллэв

2010-02-10
Эрдэнэ Гранит Хилл аггрегэйт төслийн хөгжүүлэлтийг хамтран хийх шинэ хамтрагчийг танилцууллаа


© 2019 Erdene Resource Development Corp.
All rights reserved.
Website by Adnet